Language : English
Fan Zhenhui

Research Focus

BIM技术及其应用、土木工程数值计算