Doctoral Degree in Science

Personal Information

Date of Birth:1989-04-13
Business Address:化学化工院-325
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information:

Postal Address :

Mobile :

Email :


Profile

2016年6月获得中国科学院国家纳米科学中心物理化学博士学位;先后在中科院化学研究所、日本理化学研究所(RIKEN, 获日本学术振兴会奖学金(JSPS)支持)从事博士后研究;于2020年12月以特聘副教授加入中南大学化学化工学院。研究方向为有机共轭材料的设计合成与应用研究。截止目前,已发表论文26篇(影响因子10以上的8篇),一作及通讯12篇,他引500余次,H因子12。


主要代表性论文:

1. Dan He, Fuwen Zhao*, Jingming Xin, Jeromy James Rech, Zhixiang Wei*, Wei Ma, Wei You, Bao Li, Li Jiang, Yongfang Li, Chunru Wang*. A Fused Ring Electron Acceptor with Decacyclic Core Enables Over 13.5% Efficiency for Organic Solar Cells. Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1802050.

2. Mingwei An, Fangyuan Xie, Xinjian Geng, Jianqi Zhang, Jiaxing Jiang, Zhongli Lei*, Dan He*, Zuo Xiao*, Liming Ding*. A High-Performance D-A Copolymer Based on Dithieno[3,2-b:2’,3’-d]pyridin-5(4H)-one Unit Compatible with Fullerene and Nonfullerene Acceptors in Solar Cells. Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1602509. 

3. Hui Li, Dan He, Peng Mao, Yuanzhi Wei, Liming Ding*, Jizheng Wang*. Additive-Free Organic Solar Cells with Power Conversion Efficiency Over 10%. Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1602663.

4. Cheng Zhang, Yuan Guo, Dan He, Jouji Komiya, Go Watanabe, Takuya Ogaki, Chengyuan Wang, Atsuko Nihonyanagi, Hiroyuki Inuzuka, Hao Gong, Yuanping Yi*, Kazuo Takimiya, Daisuke Hashizume, Daigo Miyajima*. A Design Principle for Polar Assemblies with C3-Sym Bowl-Shaped π-Conjugated Molecules. Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202013333.

5. Zuo Xiao, Xinjian GengDan He, Xue Jia, Liming Ding*. Development of Isomer-Free Fullerene Bisadducts for Efficient Polymer Solar Cells. Energy Environ. Sci., 2016, 9, 2114.

6. Fuwen Zhao*, Huotian Zhang, Rui Zhang, Jun Yuan, Dan He, Yingping Zou, Feng Gao*. Emerging Approaches in Enhancing the Efficiency and Stability in Non-Fullerene Organic Solar Cells. Adv. Energy Mater., 2020, 10, 2002746.

7. Fuwen Zhao*, Dan He*, Jingming Xin, Huotian Zhang, Jixiang Zhou, Baojun Lin, Yongju He, Jiang Li, Wei Ma, Bao Li, Feng Gao, Yongfang Li, Chun-Ru Wang*. Highly efficient fused ring electron acceptors based on a new undecacyclic core. Mater. Chem. Front., 2021, DOI: 10.1039/D0QM00984A.

8. Dan He, Fuwen Zhao*, Li Jiang, Chunru Wang*. A-D-A Small Molecule Acceptors with Ladder-Type Arene for Organic Solar Cells. J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 8839.

9.  Dan He, Xiaoyan Du, Wei Zhang, Zuo Xiao*, Liming Ding*. Improving the Stability of P3HT/PC61BM Solar Cells by a Thermal Crosslinker. J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 4589.

10. Zhiwen Jin, Dan He, Qing Zhou, Peng Mao, Liming Ding*, Jizheng Wang*. Bilayer Heterostructured PThTPTI/WS2 Photodetectors with High Thermal Stability in Ambient Environment. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 33043.

11. Dan He, Xiaoyan Du, Zuo Xiao*, Liming Ding*. Methanofullerenes, C60(CH2)n (n = 1, 2, 3), as Building Blocks for High-Performance Acceptors Used in Organic Solar Cells. Org. Lett., 2014, 16, 612.

12. Fuwen Zhao, Dan He*, Jingming Xin, Shuixing Dai, Han Xue, Zhixiang Wei, Wei Ma*, Xiaowei Zhan, Li Jiang, Yongfang Li, Chunru Wang*. Modulating Morphology via Side-Chain Engineering of Fused Ring Electron Acceptors for High Performance Organic Solar Cells. Sci. China Chem., 2019, 62, 790.

13. Na Jiao, Dan He, Liu Qian, Zhongli Lei*, Liming Ding*.Lock-Up Function of Fluorine Enhances Photovoltaic Performance of Polythiophene. Sci. China Chem., 2017, 60, 251.

14. Chuantian Zuo, Dan He, Zuo Xiao*, Liming Ding*. Replacing Indenes on Fullerene with CH2 Groups Benefits Photovoltaic Performance. Sci. China Chem., 2015, 58, 370.

15. Dan He, Liu Qian, Liming Ding*. A Pentacyclic Building Block Containing Azepine-2,7-dione Moiety for Polymer Solar Cells. Polym. Chem., 2016, 7, 2329.

16. Dan He, Xinjian Geng, Liming Ding*. The Effect of Fluorination on the Photovoltaic Performance of the D-A Copolymers Containing Naphtho[2,3-c]thiophene-4,9-dione and Bithiophene Moieties. Polym. Chem., 2016, 7, 4993.

17. Dan He, Chuantian Zuo, Shan Chen, Zuo Xiao*, Liming Ding*. A Highly Efficient Fullerene Acceptor for Polymer Solar Cells. Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 7205.

18. Hui Li, Dan He, Qing Zhou, Peng Mao, Jiamin Cao, Liming Ding*, Jizheng Wang*. Temperature-Dependent Schottky Barrier in High-Performance Organic Solar Cells. Sci. Rep., 2017, 7, 40134.

19. Fangyuan Xie, Dan He, Han Pan, Jiaxing Jiang*, Liming Ding*. Effect of Isomeric Structures on Photovoltaic Performance of D-A Copolymers. Macromol. Rapid Commun., 2017, 38, 1700074.

20. Zuo Xiao, Dan He, Chuantian Zuo, Liangbing Gan*, Liming Ding*. An Azafullerene Acceptor for Organic Solar Cells. RSC Adv., 2014, 4, 24029.

21. Juan Gao, Dan He, Wei Zhang, Zuo Xiao, Qiqun Zuo, Zhiqiang Shi*, Liming Ding*. Synthesis, Characterization and Photovoltaic Properties of Conjugated Copolymers Based on 2-Alkyl-thieno[3,4-b]imidazole. Synth. Met., 2012, 162, 1694.

22. Xiaoyan Du, Dan He, Zuo Xiao*, Liming Ding*. The Double-Edged Function of UV Light in Polymer Solar Cells with an Inverted Structure. Synth. Met., 2012, 162, 2302.

23. Shan Chen, Zuo Xiao, Dan He, Lina Ma, Liming Ding*. Function of CH2 Addends on 54π Fullerene Acceptors. Asian J. Org. Chem., 2014, 3, 936.

24. Jianhua Chen, Qiaogan Liao, Gang Ye, Dan He, Xiaoyan Du, Weiguo Zhu*, Jianhe Liao, Zuo Xiao*, Liming Ding*. D-A Conjugated Polymers Based on Tetracyclic Acceptor Units: Synthesis and Application in Organic Solar Cells. Macromol. Chem. Phys., 2013, 214, 2054.2011.9  to  2016.6
中科院国家纳米科学中心 
 物理化学 
 With Certificate of Graduation for Doctorate Study 
 Doctoral Degree in Science

2007.9  to  2011.6
华南理工大学 
 Materials Science and Engineering 
 Undergraduate (Bachelor’s degree) 
 Bachelor's degree

2020.12  to  Now
中南大学
化学化工学院
特聘副教授

2019.6  to  2020.11
日本理化学研究所
CEMS
博士后

2017.9  to  2019.5
中科院化学研究所
纳米实验室
博士后

2016.7  to  2017.8
中科院国家纳米科学中心
助理研究院

No content