Language : English
xuzhisheng

Journal Publications

Long Yan, Zhisheng Xu, Xinghua Wang, Nan Deng, Zhiyong Chu. Preparation of a novel mono-component intumescent flame retardant for enhancing the flame retardancy and smoke suppression properties of epoxy resin[J].Journal of Thermal Analysis &Calorimetry, 2018, 134(3): 1505-1519. (SCI收录, JCR二区,IF:2.209)

Translation or Not:no