Language : English
Liu Shuhong

Journal Publications

Thermodynamic assessment of the Cd -X (X= Sr, Ti, B, V) systems

Journal:CALPHAD

Co-author:Kaiming Cheng, Weiwei Wang, Xi Li, Biao Hu, Yong Du

First Author:Cong Zhang

Correspondence Author:Shuhong Liu

Volume:42

Page Number:6-12

Translation or Not:no