Language : English
Liu Shuhong

Journal Publications

Diffusivities and atomic mobilities for fcc Cu-Ni-Sn alloys

Journal:CALPHAD

Co-author:Chong Chen, Dandan Liu, Xiaoma Tao, Yifang Ouyang

First Author:Yuling Liu

Correspondence Author:Yong Du, Shuhong Liu

Volume:59

Page Number:84-89

Translation or Not:no