Language : English
Liu Shuhong

Journal Publications

CALTPP: A general program to calculate thermophysical properties

Journal:Journal of Materials Science & Technology

Co-author:Changfa Du, Lei Huang, Shiyi Wen, Youliang Jin, Huaqing Zhang, Fan Zhang, George Kaptay

First Author:Yuling Liu, Cong Zhang

Correspondence Author:Yong Du, Zhoushun Zheng, Shuhong Liu

Volume:42

Page Number:229-240

Translation or Not:no