Language : English
Liu Shuhong

Journal Publications

Thermodynamic re-assessment and liquidus projection of the Cu–Ni–Ti system

Journal:Calphad

Co-author:Xingxu Lu, Kai Xu, Yong Du, Shuyan Zhang, Mingqiang Chu

First Author:Bo Jin

Correspondence Author:Shuhong Liu

Volume:73

Page Number:102256

Translation or Not:no