Language : English
Liu Shuhong

Journal Publications

Interdiffusion and atomic mobility in hcp Mg-Al-Sn alloys

Journal:Journal of Alloys and Compounds

Co-author:Changfa Du, Yuling Liu, Shiyi Wen, Yuanding Huang, Norbert Hort, Yong Du

First Author:Yuhui Zhang

Correspondence Author:Shuhong Liu

Volume:871

Page Number:159517

Translation or Not:no