Language : English
刘正春

Journal Publications

Pyridyl DPP Based Soluble Nanoaggregates for Ratiometric/Fluorescent Detection of Cu2+/Hg2+ in Water

Journal:Journal of Luminescence

Co-author:Liang Bo*, Liu Zhengchun*, Xu Hui, Long Mengqiu, Huang Zhongchao, Chao L, Shi H, Dong B, Nie Kaixuan

Document Type:J

Issue:https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.12.046

Page Number:2019, 208, 408-414

Translation or Not:no