Language : English
邱晓清

Journal Publications

Plasma-Treatment Induced H2O Dissociation for the Enhancement of Photocatalytic CO2 Reduction to CH4 over Graphitic Carbon Nitride

Journal:Applied Surface Science

Co-author:Kexin Jiang, Li Zhu, Zihua Wang, Kang Liu, Hongmei Li, Junhua Hu, Hao Pan, Junwei Fu, Ning Zhang, Xiaoqing Qiu*, Min Liu

Indexed by:Journal paper

Volume:2020

Page Number:145173

Translation or Not:no