Language : English
邱晓清

Journal Publications

Piezoelectric nanofoams with the interlaced ultrathin graphene confining Zn-N-C dipoles for efficient piezocatalytic H2 evolution under low-frequency vibration

Journal:Journal of Energy Chemistry

Indexed by:Journal paper

Correspondence Author:Penghui Hu, Yan Xu, Yanhua Lei, Jie Yuan, Rui Lei, Junkang Chen, Rong Hu, Difa Xu, Xiangchao Zhang, Shiying Zhang, Ping Liu, Xiaoqing Qiu*, Wenhui Feng*

Volume:2022

Issue:69

Page Number:115-122

Translation or Not:no