Language : English
Xiao Si

Journal Publications

High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells using 4-Diaminomethylbenzoic as Passivant

Journal:Nanoscale

Co-author:Xiao Si*, Zhang Jian, Yang Bing-Chu, Dai Qi-Lin, Xiong Jian, He Zhen

Document Code:DOI: 10.1039/D0NR01142H

Document Type:J

Translation or Not:no