Language : English
Xiao Si

Journal Publications

Interfacial electronic structures of MoOx/mixed perovskite photodetector

Journal:Organic Electronics

Co-author:Xi, Shen Jian-qiang, Shi Jiao, Xia Hua-Yan, Zhao Yuan, Tong Si-Chao, Wang Can, Wang Chun-hua, Li Lin

Document Code:DOI: 10.1016/j.orgel.2018.11.009

Document Type:J

Volume:65

Page Number:162-169

Translation or Not:no