Language : English
Shujian Yao

Research Focus

Dynamic mechanical properties of materials