Language : English
Chunyan Zhao

Journal Publications

Long-term settlement prediction of high-speed railway bridge pile foundation

Journal:Journal of Central South University

Co-author:Liu Wei-zheng, Zhao Chun-yan(赵春彦), Wei Li-min, Nie Ru-song, Zhang Sheng, Leng Wu-ming, Yang Qi

Document Type:J

Volume:21

Issue:6

Page Number:2415-2424

Translation or Not:no