Ying Zhao
Professor

Sex:Male

Alma Mater:Central South University

Education Level:PhD Graduate

[MORE]

MOBILE Version

Profile

Ying Zhao is currently a professor at the School of Computer Science and Engineering, Central South University. He received his bachelor degree from Central South University in 2002 and his postgraduate degree from Tsinghua University in 2005. He obtained his Ph.D. degree in Computer Application Technology from Central South University in 2014. His main research interests include information visualization and visual analytics.

==SELECTED PUBLICATIONS==

1. ASTF: Visual Abstractions of Time-Varying Patterns in Radio Signals.

IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics  (Proc. VIS 2022, Honorable Mention Award) (Accepted).

2. Evaluating Effects of Background Stories on Graph Perception.

Ying Zhao, Jingcheng Shi, Jiawei Liu, Jian Zhao, Fangfang Zhou, Wenzhi Zhang, Kangyi Chen, Xin Zhao, Chunyao Zhu and Wei Chen.

IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics, 2021.

3. Preserving Minority Structures in Graph Sampling.

Ying Zhao, Haojin Jiang, Qi'an Chen, Yaqi Qin, Huixuan Xie, Yitao Wu, Shixia Liu, Zhiguang Zhou, Jiazhi Xia, Fangfang Zhou.

IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. VAST 2020, Honorable Mention Award), 2021.

4. Context-aware Sampling of Large Networks via Graph Representation Learning

Zhiguang Zhou, Chen Shi, Xilong Shen, Lihong Cai, Haoxuan Wang, Yuhua Liu, Ying Zhao, Wei Chen.

IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. InfoVis 2020), 2021.

5. Visual Analytics for Electromagnetic Situation Awareness in Radio Monitoring and Management.

Ying Zhao, Xiaobo Luo, Xiaoru Lin, Hairong Wang, Xiaoyan Kui, Fangfang Zhou, Jinsong Wang, Yi Chen, Wei Chen.
IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. VAST 2019), 2020.

6. Evaluating Perceptual Bias During Geometric Scaling of Scatterplots.
Yating Wei, Honghui Mei, Ying Zhao, Shuyue Zhou, Bingru Lin, Haojin Jiang, Wei Chen.
IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. VAST 2019), 2020.

7. RSATree: Distribution-Aware Data Representation of Large-Scale Tabular Datasets for Flexible Visual Query.
Honghui Mei, Yating Wei, Shuyue Zhou, Bingru Lin, Ying Zhao, Jiazhi Xia, Wei Chen.
IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. InfoVis 2019), 2020.

8. Evaluating Multi-Dimensional Visualizations for Understanding Fuzzy Clusters. 

Ying Zhao, Feng Luo, Minghui Chen, Yingchao Wang, Jiazhi Xia, Fangfang Zhou, Yunhai Wang, Yi Chen, Wei Chen.
IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. VAST 2018), 2019.

9. Visual Abstraction of the Large Scale Geospatial Origin-Destination Movement Data.
Zhiguang Zhou, Linhao Meng, Cheng Tang, Ying Zhao, Zhiyong Guo, Miaoxin Hu, Wei Chen.
IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. VAST 2018), 2019.

10. MeetingVis: Visual Narratives to Assist in Recalling Meeting Context and Content.
Yang Shi, Chris Bryan, Sridatt Bhamidipati, Ying Zhao, Yaoxue Zhang, Kwan-Liu Ma.
IEEE Trans on Visualization and Computer Graphics (Proc. PacificVis 2018), 2018.


==HONORS & AWARDS==

1. Best Paper Awards: ChinaVis 2018, International Symposium on Cyberspace Safety and Security (CSS) 2013;

2. Honorable Mention Paper Awards: IEEE VIS 2022, IEEE VIS 2020 (VAST), IEEE PacificVis 2018;

3. Best Poster Awards: CAD/Graphics 2021, IEEE PacificVis 2018;

4. Honorable Mention Poster Awards: ChinaVis 2018, ChinaVis 2017;

5. IEEE VAST Challenge Awards: 2012, 2013, 2014, 2015, and 2017;


==SERVICES==

1. ChinaVis Data Challenge Chair, 2015-2020;

2. Paper Chair of Vinci 2020, ChinaVis 2022;

3. Poster Chair of ChinaVis 2020-2021;

4. Program Committees of IEEE VIS 2020-2022, IEEE VIS Short Paper 2019-2020, IEEE PacificVis 2022, PacificVis Notes 2014-2018, PacificVis VAST 2019, VINCI 2021-2022, and ChinaVis 2014-2021;

5. Guest Editor of VCIBA, JoV, ApplSci;

6. Reviewer of TVCG, CGF, CGA, TIST, CG, JVLC, JoV, Vis, EuroVis, PacificVis...;

Research Group

[1]Name of Research Group:Visualization Research Group in CSU

Description of Research Group:-

Click:

The Last Update Time:..

CENTRAL SOUTH UNIVERSITYEnglish 中文