Language : English
zhiping zeng

Journal Publications

Dynamic Characteristics of Railway Subgrade under Heavy Haul Train

Journal:EGJE

Co-author:Yan Hai-jian, Wang Wei-dong, Wu Bin, Zeng Zhi-Ping, Wei Wei

Document Type:J

Volume:22

Page Number:209-232

Translation or Not:no