Language : English
何军

Journal Publications

A Sub-10 nm Vertical Organic/Inorganic Hybrid Transistor for Pain-Perceptual and Sensitization-Regulated Nociceptor Emulation

Journal:Advanced Materials

Co-author:Jie Jiang*, Yuhang Zhao, Shitan Wang, Biao Liu, Kai Yin, Dongmei Niu, Xiaohui Li, Yiqin Chen, Huigao Duan, Junliang Yang, Jun He*, Yongli Gao, and Qing Wan*

First Author:Guangdi Feng

Indexed by:Journal paper

Volume:32

Issue:6

Page Number:1906171

Translation or Not:no