Language : English
何军

Journal Publications

Hybrids of PtRu Nanoclusters and Black Phosphorus Nanosheets for Highly Efficient Alkaline Hydrogen Evolution Reaction

Journal:ACS Catalysis

Co-author:Wei Pei, Jieting He, Kang Liu, Weihong Qi*, Xiaohui Gao, Si Zhou*, Haipeng Xie, Kai Yin, Yongli Gao, Jun He*, Jijun Zhao, Junhua Hu, Ting-Shan Chan, Zhou Li, Gufei Zhang, Min Liu*

First Author:Yejun Li

Volume:9

Issue:12

Page Number:10870-10875

Translation or Not:no