Language : English
何军

Journal Publications

Abnormal nonlinear optical properties of hybrid graphene-TiO2 nanostructures

Journal:Optics Letters

Co-author:Ma, Ying、Fan, Zhaoyang、Wang, Peng、Li, Xiaohong、Wang, Yingwei、Zhang, Yu、Shen, Jianqiang、Wang, Gang、Yang, Zhong-Jian、Xiao, Si*、Gao, Yongli、He, Jun*

First Author:Jiang, Yongqiang

Indexed by:Journal paper

Volume:43

Issue:3

Page Number:523-526

Translation or Not:no