Language : English
何军

Journal Publications

Observation of spatial self-phase modulation induced via two competing mechanisms

Journal:Optics Letters

Co-author:Yu Zhang, Ying Ma, Yiduo Wang, Yilin He, Jingdi Zhang, Yongqiang Jiang, Xiaohong Li, Ruixin Yang, Jun He*, Yingwei Wang*

First Author:Si Xiao

Indexed by:Journal paper

Volume:45

Issue:10

Page Number:2850-2853

Translation or Not:no