Language : English
刘超

Journal Publications

Shang-Qian Li, Lin-Fang Dai, Yi-Qi Tian, Yi-Xiao Yi, Jun Yan and Chao Liu,* Polymolybdate-Guided Assembly of a Thiacalix[4]arene Protected Ag Nanocluster for Electrocatalytic CO2 Reduction, Chemical Communication, 2023,59, 575-578.

Translation or Not:no