Language : English
Xiaofeng Wang

Journal Publications

Principles of dispersing powders for 3D printing

Journal:Colloids Interfaces

Co-author:Xinyu Wang, Chaoqun Peng, Richu Wang, Kechao Zhou

First Author:Hongli Zhou

Correspondence Author:Xiaofeng Wang*

Volume:5

Issue:2

Page Number:25

Translation or Not:no