Language : English
Xiao Si

Journal Publications

Reversal in optical nonlinearities of Bi2Se3 nanosheets dispersion influenced by resonance absorption

Journal:Optics Experss

Co-author:AND JUN HE*, XUEFENG YU, YINGLIN QIN, HAO XIN, GANG WANG, QIAN ZHAO, YING MA, * QI FAN, SI XIAO

Document Code:DOI: 10.1364/OE.27.021741

Document Type:J

Volume:27

Issue:15

Translation or Not:no