Language : English
Xiao Si

Journal Publications

Fully-printed, flexible cesium-doped triple cation perovskite photodetector

Journal:Applied Materials Today

Co-author:He, Xiao Si, Sun Jia, Zhou Cong-hua, Zhang Dou, Liu Gang, Zhang Chu-jun, Gong Chen-di, Tong Si-chao

Document Code:DOI:10.1016/j.apmt.2019.03.001

Volume:15

Page Number:389-397

Translation or Not:no