Language : English
Xiao Si

Journal Publications

Graphene and Mo2C vertical heterostructure for femtosecond mode-locked lasers

Journal:Optical Materials Express

Co-author:Li Shao-J, Zhao Lu Ming, Li Lei, Sun Tian, Xiao Si, Bao Xiao-Zhi, Xu Chuan, Tuo Mong-Fen, Mu Hao-Ran

Document Code:DOI: 10.1364/OME.9.003268

Volume:9

Issue:8

Page Number:3269

Translation or Not:no