Language : English
Xiao Si

Journal Publications

Engineering ultrafast charge transfer in a bismuthene/perovskite nanohybrid

Journal:Nanoscale

Co-author:Wu Lei-Min, Zhang Feng, Wang Hui, Zeng Bowen, Yu Guan-Nan, Hao Huang, Chen Ke-Qiang, Wang Ying-Wei

Document Code:DOI: 10.1039/C9NR00058E

Document Type:J

Volume:11

Issue:6

Page Number:2637-2643

Translation or Not:no