Language : English
Zhenwei Guo

Journal Publications

Geosciences in Central South University: a state-of-the-art review

Journal:Journal of Central South University

Co-author:Jianqing Lai, Keneng Zhang, Xiancheng Mao, Zhilin Wang, Rongwen Guo, Hao Deng, Pinghe Sun, Shaohe Zhang, Miao Yu, Yi-an Cui

First Author:Zhenwei Guo

Indexed by:Journal paper

Correspondence Author:Jianxin Liu

Document Type:J

Translation or Not:no

Included Journals:SCI