Language : English
年晓红

Journal Publications

Xiaohong Nian, Weiqiang Chen, Xiaoyan Chu, Zhiwei Xu

Journal:International Journal of Control

Co-author:Zhiwei Xu, Xiaoyan Chu, Weiqiang Chen, Xiaohong Nian

Document Code:9

Document Type:J

ISSN No.:0020-7179

Translation or Not:no