Language : English
何军

Journal Publications

Direct Observation of Linear Dichroism Transition in Two-dimensional Palladium Diselenide

Journal:Nano Letters

Co-author:Xiaofei Kuang, Yuanji Gao, Yunpeng Wang, Keqiu Chen, Zhongke Ding, Jia Liu, Chunxiao Cong, Jun He*, Zongwen Liu*

First Author:Juan Yu

Indexed by:Journal paper

Volume:20

Issue:2

Page Number:1172-1182

Translation or Not:no