Language : English
刘超

Journal Publications

Yi-Xin Wu, Xue Ru Liu, Wei-Dong Yu, Lei-Jiao Li,* Fuxing Pan, Weisheng Liu,* Chao Liu,* A Bimetallic Ag/Ti -Based Coordination Polymer as a Catalyst for Electrocatalytic CO2 Reduction and Selective Sulfide Oxidation

Journal:European Journal of Inorganic Chemistry, 2022, DOI: 10.1002/ejic.202101115R1.

Indexed by:Journal paper

Translation or Not:no