Language : English
Xiao Si

Journal Publications

MAPbI3/agarose photoactive composite for highly stable unencapsulated perovskite solar cells in humid environment

Journal:Nano Energy

Co-author:Xia, Tai Qi-Dong, Zhou Cong-Hua, Lin Fei-Yu, Zhu Cong-Tan, Gao Jing, Pan De-Qun, ChenTian, Yang Ying

Document Code:DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.104246

Document Type:J

Volume:67

Page Number:104246

Translation or Not:no