Language : English
Xiao Si

Journal Publications

Dual-channel bistable switch based on a monolayer graphene nanoribbon nanoresonator coupled to a metal nanoparticle

Journal:Optics Express

Co-author:He Meng-Dong, Zhong Hong-Hua, Xiao Si, Liang Shan, Li Jian-Bo, Guo Qing-Qing, Tan Yi, Xiao Xiang-Jie

Document Code:DOI: 10.1364/OE.383493

Document Type:J

Volume:28

Issue:3

Page Number:3136

Translation or Not:no