Language : English
Chengshang(Shawn) Zhou

Journal Publications

A Novel Method for Production of Spherical Ti-6Al-4V Powder for Additive Manufacturing

Journal:Powder Technology

Co-author:Chengshang Zhou, Ying Zhang, Yang Xia, Zhigang Zak Fang, Pei Sun

Volume:301

Page Number:331-335

Translation or Not:no