Language : English
Shawn

Journal Publications

Microstructures and Mechanical Properties of C-containing FeCoCrNi High-entropy Alloy Fabricated by Selective Laser Melting

Journal:Intermetallics

Co-author:et al, Xiaopeng Liang, Bin Liu, Min Song, Wenqian Wu, Siqin Li, Chengshang Zhou, Yong Liu*, Rui Zhou

Translation or Not:no