Language : English
Shawn

Journal Publications

Wear Behavior of light-weight and High Strength Fe-Mn-Ni-Al Matrix Self-lubricating Steels

Journal:Journal of Materials Science & Technology

Co-author:Yong Liu*., Chengshang Zhou*, Jingwen Qiu, Cheng Qian, Kun Li, Liuliu Han

Document Type:J

Translation or Not:no