Language : English
Menggang Yang

Honors and Awards

Chen Zhengqing,Hu Jianhua, jing yang, xiuyong wang, zong-yu gao, xugang hua, baotian wan, meng-gang Yang, xu-hui he, jian-hong liao. Flexible nonlinear bridge design and the key technology of wind-induced vibration and control. National scientific and technological progress second prize, 2007.