Language : English
Menggang Yang

Honors and Awards

Chen Zhengqing, yi-qing ni, xiu-yong wang, zan-ming gao, xu-gang hua, meng-gang Yang, fang-lin huang, xu-hui he. Flexible nonlinear behavior and control of engineering structure. The ministry of education natural science second prize, 2006.