Language : English
Menggang Yang

Honors and Awards

Chen Zhengqing, jianhua hu, xiu-yong wang, fang-lin huang, xu-hui he, meng-gang Yang, jianda yu, FuXiaoNing, jiang zixiong, zhi-hui huang, jian-hong liao, Wang Jianhui. Cable-stayed Bridges mechanism of wind induced vibration and vibration control technology research. Hunan province scientific and t